การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการแผนงาน (PCM) ของ NATI Cluster ประจำปีงบประมาณ 2561

25 Jun, 2018 จำนวนคนอ่าน 950
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการแผนงาน (PCM) ของ NATI Cluster ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ระหว่างวันที่ 17 - 22 มิถุนายน 2561 ณ รร.ลพบุรี อินรีสอรท์ จังหวัดลพบุรี
-------------------------------------
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็ฯต่อการดำเนินงานป้องกันควบคุมและจัดการด้านโรคไม่ติดต่อ ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันการบาดเจ็บ
การบูรณาการมาตราการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้สอดคล้องกับพื้นที่
และพัฒนาในการกำกับทิศทางและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันการบาดเจ็บของพื้นที่ที่รับผิดชอบแสดงความคิดเห็น