ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อกลุ่มวัยทำงาน ประจำปี 2561

20 Aug, 2018 จำนวนคนอ่าน 3,225
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อกลุ่มวัยทำงาน
ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ณ รร.ริชมอนด์ จ.นนทบุรี
--------------------------------


โดยมีพญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้ง


วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการติดตามประเมินผลให้กับบุคลากรของสำนักโรคไม่ติดต่อและภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ในรอบปีนี้ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรรับความรู้ใหม่ๆและเทคนิคต่างๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การติดตามประเมินผลร่วมกันเพื่อพัฒนาการติดตามประเมินผลให้สามารถนำไปใช้พัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสำนักได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
จากหน่วยงาน/องค์กร ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น