ประชุมคณะกรรมการพิจารณากรอบเนื้อหาหลักสูตรและชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำหรับผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564

17 Nov, 2021 จำนวนคนอ่าน 838
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากรอบเนื้อหาหลักสูตรและชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 2 / 2564
----------------------
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับ ดร.กิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในและภายนอกกรมควบคุมโรค
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากรอบเนื้อหาหลักสูตรและชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 2 / 2564
เพื่อพิจารณาคุณภาพ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อ “หลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น”
และ “ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น”
รวมถึงการประเมินผลการจัดการอบรมในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ณ ห้องประชุม 2 กองโรคไม่ติดต่อ อาคาร 10 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และโปรแกรม Zoom Clound Meetings
แสดงความคิดเห็น