แถลงข่าวความร่วมมือสนับสนุนนโยบายองค์กรเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรคไม่ติดต่อ ตามแนวทางคณะกรรมการปฏิรูปด้านสาธารณสุข

24 Jan, 2022 จำนวนคนอ่าน 930
แถลงข่าวความร่วมมือสนับสนุนนโยบายองค์กรเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรคไม่ติดต่อ ตามแนวทางคณะกรรมการปฏิรูปด้านสาธารณสุข
-------------------------------------------
สธ. จับมือภาคเอกชน ร่วมสร้างองค์กรสุขภาพ ลดโรคไม่ติดต่อตามแนวทาง คกก.ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคเอกชน ขับเคลื่อนการทำหน่วยงานให้เป็นองค์กรสุขภาพ ตามแนวทางของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข มุ่งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้บุคลากรมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และได้รับการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ เพิ่มคุณภาพชีวิตคนวัยทำงาน


แสดงความคิดเห็น