ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ OKRs เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาบุคลากร"

31 Jan, 2022 จำนวนคนอ่าน 506
วันที่ 31 มกราคม 2565 กองโรคไม่ติดต่อ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ OKRs เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ OKRs เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาบุคลากร
และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
----------------------------------โดยมี อาจารย์ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องประชุม 2 กองโรคไม่ติดต่อ ชั้น 5 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค และผ่านโปรแกรม Zoom cloud Meeting

แสดงความคิดเห็น