บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองโรคไม่ติดต่อ ประจำปี 2565 (ระดับองค์กร๗

4 Apr, 2022 จำนวนคนอ่าน 638
4 เมษายน 2565 นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ
มอบประกาศนียบัตร "บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม" ให้กับบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของกองโรคไม่ติดต่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระดับองค์กร)
ประกอบด้วย ประเภท...ข้าราชการ จำนวน..3...คน
และประเภทลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ...4...คน
โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของกองโรคไม่ติดต่อ ร่วมแสดงความยินดี
ณ ทางเชื่อมกองโรคไม่ติดต่ออาคาร 10 ชั้น 5 กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
-------------------------

แสดงความคิดเห็น