ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ(ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)

19 Jul, 2022 จำนวนคนอ่าน 122

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
----------------------------------

โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยนายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อและ ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ รองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายใน – ภายนอก กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม
ในการจัดทำสาระสำคัญของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนสถานภาพแวดล้อมภายนอก-ภายใน (ประเด็น SWOT)
ที่มีความสำคัญต่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ วัฒนา และ ดร.พรมณี ขำเลิศ เป็นวิทยกร
ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น