องค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อต้านการทุจริตและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

22 Nov, 2022 จำนวนคนอ่าน 1,450
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
----------------------------------
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรครับนโยบายการกำกับองค์กรที่ดี และประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อน
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อต้านการทุจริตและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

โดยมีนายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ เข้ารับรางวัลองค์กรคุณธรรม ระดับที่ 2 "องค์กรคุณธรรม"
และรางวัล "Bright spot" ด้านองค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
พร้อมทั้งนางสาวเบญจมาศ วังนุราช และนางสาวสุกัญญา วรดี รับประกาศนียบัตรบุคคลต้นแบบคุณธรรม ระดับชมเชย


แสดงความคิดเห็น