ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมต่อต้านการทุจริต

21 Dec, 2022 จำนวนคนอ่าน 1,365
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรกองโรคไม่ติดต่อ
ร่วมประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมต่อต้านการทุจริต
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ สนับสนุนการดำเนินงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
ตั้งอยู่บนพื้นฐานคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู" และปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค
คำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการเลือกปฏิบัติและคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ร่วมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
ณ บริเวณทางเชื่อมกองโรคไม่ติดต่อ อาคาร 10 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค
---------------------------------------

แสดงความคิดเห็น