• แบบประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ เป็นการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม เพื่อจะได้ทราบสถานะความเสี่ยง และดำเนินการป้องกันและจัดการปัจจัยเสี่ยง โดยมีคำถามบางข้อต้องมีการทดสอบก่อนจึงจะสามารถตอบแบบประเมินได้ ซึ่งผู้เข้ารับการประเมิน ต้องตอบคำถามให้ครบถ้วน และถูกต้องตามความเป็นจริงมากที่สุด
  •  
  • ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้ารับการประเมิน

  • เพศ *

    หญิง ชาย
  • อายุ *

  • จังหวัด *

  • อำเภอ *

  •  
ฝากคำถาม