รายงาน R2R ของสำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

12 Jun, 2019 จำนวนคนอ่าน 2,661
รายงาน R2R ของสำนักโรคไม่ติดต่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
------------------------

1.ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อการจัดการความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
2.การประเมินความพึงพอใจต่อคู่มือการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โดยยึดชุมชนเป็นฐาน : ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (CBI NCDs) ปี 2561

3.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขและความผูกพันในองค์กรของบุคลากรสำนักโรคไม่ติดต่อ
4.การพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินประสิทธิผลการลง PMS Online
แสดงความคิดเห็น