ข้อเสนอเชิงนโยบาย

11 May, 2021 จำนวนคนอ่าน 1,547
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
-------------
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
องค์กรราชการลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
โครงการปัจจัยทางสังคมและพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
(กรณีศึกษาอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์)
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การขยายชุมชนลดเค็ม
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์
5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กลไกประสานความร่วมมือ “ภาควิชาการ” “ภาคประชาสังคม”
และ “ภาครัฐ” เฝ้าระวังการแทรกแซงนโยบายของอุตสาหกรรมปัจจัยเสี่ยงโรค NCDsแสดงความคิดเห็น