หลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น (NCD Prevention and Control Curriculum for Local Leader)

28 Mar, 2022 จำนวนคนอ่าน 3,993
หลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น
NCD Prevention and Control Curriculum for Local Leader


ดาวนโหลดคู่มือ (E-Book)


มวดวิชาที่ 1 พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับโรคไม่ติดต่อ
และรายวิชาที่ 1.1 ความสำคัญของท้องถิ่นกับการจัดการโรคไม่ติดต่อ

ในหัวข้อเสวนา “ ทิศทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทยและความสำคัญของท้องถิ่นกับการจัดการโรคไม่ติดต่อในยุค COVID 19 ”
อาจารย์ผู้สอน : นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิด , ดร.กิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์
ผู้ร่วมเสวนา : คุณสุรพล เธียรสูตร , คุณจันทร์ฉาย สุภากาวี
moderator : รศ. ดร.มณฑา เก่งการพานิช
หมวดวิชาที่ 2 โรคไม่ติดต่อและหลักการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
อาจารย์ผู้สอน : พญ.จุรีพร คงประเสริฐ
หมวดวิชาที่ 3 ระบาดวิทยาและชุดข้อมูลที่ใช้การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน
อาจารย์ผู้สอน : ผศ. ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทรหมวดวิชาที่ 4 การประเมินสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยกำหนดของสุขภาพชุมชน
อาจารย์ผู้สอน : นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์หมวดวิชาที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยง ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน
อาจารย์ผู้สอน : รศ. ดร.มณฑา เก่งการพานิชรายวิชาที่ 5.1 อาหารป้องกันโรคไม่ติดต่อ
อาจารย์ผู้สอน : ผศ. ดร.ชนิดา ปโชติการ และ ดร.ปรารถนา ตปนีย์รายวิชาที่ 5.2 การออกกำลังกายและกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกาย ลดความเสี่ยงและป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน
อาจารย์ผู้สอน : ผศ. ดร.มนต์ชัย โชติดาวรายวิชาที่ 5.3 การลดการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในชุมชน
อาจารย์ผู้สอน : รศ. ดร.มณฑา เก่งการพานิชรายวิชาที่ 5.4 กลยุทธ์การควบคุมการบริโภคสุราในชุมชน
อาจารย์ผู้สอน : นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ และ ผู้ร่วมเสวนา : คุณสุรพล เธียรสูตรรายวิชาที่ 5.5 ฝุ่นละออง (PM 2.5) และสารเคมีในสิ่งแวดล้อมกับโรคไม่ติดต่อและการป้องกัน
อาจารย์ผู้สอน : ผศ. ดร.บันลือ เอมะรุจิรายวิชาที่ 5.6 ความเครียดกับโรคไม่ติดต่อ และการจัดการลดความเครียด
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ภวมัย กาญจนจิรางกูรรายวิชาที่ 5.7 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) กับการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน
อาจารย์ผู้สอน : รศ. ดร.วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์รายวิชาที่ 5.8 เทคนิคการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
อาจารย์ผู้สอน : ผศ. ดร.มลินี สมภพเจริญรายวิชาที่ 5.9 การจัดทำข้อตกลงในชุมชนและบทบาทความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านโรคไม่ติดต่อ
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์เคท ครั้งพิบูลย์หมวดวิชาที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน
อาจารย์ผู้สอน : ผศ. ดร.ศริยามน ติรพัฒน์หมวดวิชาที่ 7 การจัดทำแผน ออกแบบโครงการ และกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน
อาจารย์ผู้สอน : พญ.ทัศนีย์ เอกวานิชหมวดวิชาที่ 8 การติดตามประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
สำหรับประชาชนในพื้นที่
อาจารย์ผู้สอน : ผศ. นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์หมวดวิชาที่ 9 กฎหมายส่งเสริมคุ้มครองสุขภาพ
และกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อ
อาจารย์ผู้สอน : ดร.ศิวนุช สร้อยทอง และ อาจารย์เคท ครั้งพิบูลย์รายวิชาที่ 9.1 งบประมาณ การเงิน และการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์พงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัยหมวดวิชาที่ 10 การใช้และการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ขวัญรักษ์ เม้งตระกูลทำเนียบผู้เข้าอบรม หลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
สำหรับผู้นำท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ปี 2564


แสดงความคิดเห็น