ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมิลผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ระดับอำเภอ D-RTI (Advanced Level) ของอำเภอขาณุวรลักษณ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร

2 Aug, 2018 จำนวนคนอ่าน 2,192
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากจากการจราจรทางถนน
ระดับอำเภอ D-RTI (Advanced level) ของอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี
------------------------------------------


น.พ.ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับ นายกษริน ตริณตระกูล ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายพรมมินทร์ กันฑิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ พ.ต.ท.หญิงนภาพันธ์ เลิศลัทธภรณ์ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นางภัค ศัลยานุบาล ผู้แทนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จ.นครสวรรค์ พร้อมคณะโดยมี นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอขาณุวลักษบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเป็นประธาน
พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย จาก โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
สถานีสำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี ขนส่งสาขาขาณุวรลักษบุรี เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อ

แสดงความคิดเห็น