ตารางแสดงจำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรแสนคนจำแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2554 – 2560

21 Jan, 2019 จำนวนคนอ่าน 4,614

แสดงความคิดเห็น