ข้อมูลจำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ICD 10 (W00 - W19) ปี พ.ศ. 2561

29 Oct, 2019 จำนวนคนอ่าน 2,767


ข้อมูลจำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ICD 10 (W00 - W19) ปี พ.ศ. 2561

1. แผนภูมิแสดงร้อยละผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2552 – 2561

2. กราฟแสดงอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้ม (W00 – W19) ของประเทศไทยทุกกลุ่มอายุและกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรแสนคน ปี พ.ศ. 2552 – 2561

3. แผนภูมิแสดงอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้ม (W00 - W19) ในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2552 – 2561


4. แผนภูมิแสดงอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนจากการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จำแนกตามรายเขต ปี พ.ศ. 2561


5. ตารางแสดงจังหวัด 10 อันดับแรกที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดจากการพลัดตกหกล้ม (W00 - W19) ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ต่อประชากรแสนคน ปี พ.ศ. 2554 – 2561

6. ตารางแสดงจานวนและอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรแสนคน จำแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2554 – 2561


ดาวน์โหลด

Falls.rar

แสดงความคิดเห็น