จำนวนและอัตราตายด้วย 5 โรคไม่ติดต่อ (NCD) ปี 2559 - 2563

18 Jan, 2022 จำนวนคนอ่าน 101,125

จำนวนและอัตราตายด้วย 5 โรค NCD ปี 2559-2563
(เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, หัวใจขาดเลือด, หลอดเลือดสมอง, ทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง)
ต่อประชากรแสนคน 100,000 คน
จำแนกรายจังหวัด เขตบริการสุขภาพ และภาพรวมประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร)

------------------------
แสดงความคิดเห็น