จำนวนและอัตราตายด้วย 5 โรคไม่ติดต่อ (ปี 2560 - 2564)

18 Jan, 2023 จำนวนคนอ่าน 26,906
จำนวนและอัตราตายด้วย 5 โรคไม่ติดต่อ (NCD) ปี 2560 - 2564
(เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, หัวใจขาดเลือด, หลอดเลือดสมอง, ทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง)
ต่อประชากรแสนคน จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร)
------------------------------------------
แสดงความคิดเห็น