สำนักโรคไม่ติดต่อ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

21 Jan, 2019 จำนวนคนอ่าน 709
วันที่ 21 มกราคม 2562
แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ
ประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานต่างๆของกรมควบคุมโรค
โดยมี นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์
”กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
ณ บริเวณโถง อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค
---------------------------

ดาวน์โหลด

PRNCD25.62.jpg

แสดงความคิดเห็น