ตรวจเอกสารตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

11 Feb, 2019 จำนวนคนอ่าน 540
วันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดคำรับรอ
งการปฏิบัติราชการของสำนักโรคไม่ติดต่อ
รับการตรวจเอกสารประกอบการป
ระเมินตามรายละเอียดการดำเนินงานจากคณะทำงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยผู้ประเมินกับผู้รับการป
ระเมินร่วมกัน
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยประเมินและให้คะแนนจากผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง ณ ปัจจุบัน
และผลงานที่คาดว่าจะสำเร็จใ
นเดือนมีนาคม ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จร่วมกัน
----------------------ดาวน์โหลด

PRNCD29.62.jpg

แสดงความคิดเห็น