ตรวจนิเทศงานยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรค

13 Feb, 2019 จำนวนคนอ่าน 623
วันนี้ (13 ก.พ. 62)
แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต
่อ และบุคลากรสำนักโรคไม่ติดต่อ
รับการตรวจนิเทศง
านยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรค จากกรมควบคุมโรค
นำทีมโดยนายแพทย์จีรพัฒน์ ศิริชัยสินธพ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
พร้อมด้วยนายแพทย์วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารควา
มเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และคณะทำงานฯ
มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังแ
ละให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคของสำนักโรคไม่ติดต่อ
และส่งเสริมให้ยกระดับ
เป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ
-------------------------------------

ดาวน์โหลด

PRNCD30.62.jpg

แสดงความคิดเห็น