รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารทั่วไป กองโรคไม่ติดต่อ)

15 Mar, 2021 จำนวนคนอ่าน 198
ประกาศกรมควบคุมโรค
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารทั่วไป กองโรคไม่ติดต่อ)ดาวน์โหลด

นักจัดการ64.pdf

แสดงความคิดเห็น