ประกาศใช้แล้ว ‘พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ’ ดึงภาษีเหล้า – ยาสูบ 2% จ่ายเบี้ยยังชีพ

29 Dec, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,716

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ เรียกเก็บเงินจากภาษี สุรา – ยาสูบ ร้อยละ 2 เข้ากองทุนเบี้ยยังชีพ
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2560 โดยมีสาระสำคัญ ถึงการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ตามมาตรา 15 / 3 โดยมาตรา 15 / 1 ระบุให้ เรียกเก็บเงินบำรุงกองทุน จากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวข้องสินค้าสุราและยาสูบ ในอัตราร้อยละ 2 ของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีดังกล่าว เป็นผู้มีหน้าที่ส่งเงินบำรุงกองทุน พร้อมชำระภาษี สรรพสามิต
มาตรา 15 / 6 ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบำรุงกองทุน ผู้ใดเจตนาหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยง ไม่ส่งเงินบำรุงกองทุน หรือส่งเงินบำรุงกองทุนไม่ครบ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5 เท่า ถึง 20 เท่าของเงินบำรุงกองทุนที่จะต้องนำส่ง หรือทั้งจำทั้งปรับ
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รัฐบาลจึงนโยบาย และ มาตรการในการดูแลผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยการให้ช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเพื่อให้ได้รับสวัสดิการที่จำเป็น แต่เนื่องจากกองทุนผู้สูงอายุ มีรายได้ไม่เพียงพอ จึงสมควรเพิ่มบทบัญญัติเรื่องการจ่ายเงิน, ที่มาของเงินกองทุน และเงินบำรุงกองทุนที่ได้รับจากผู้เสียภาษีสรรพสามิต สินค้าสุรา ยาสูบ


ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าว https://money.sanook.com/535981/

ดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น