สำนัก โรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มควบคุมความเสี่ยงในวิถีชีวิตและสังคม (คสว) จัดประชุม "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในโครงการการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ ติดต่ออย่างบูรณาการ" ในวันที่ 11 ส.ค. 52 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์

23 Jul, 2009 จำนวนคนอ่าน 1,858

สำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มควบคุมความเสี่ยงในวิถีชีวิตและสังคม (คสว) จัดประชุม "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในโครงการการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ ติดต่ออย่างบูรณาการ" ในวันที่ 11 ส.ค. 52 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์

แสดงความคิดเห็น