ขอเชิญเจ้า หน้าที่สำนักโรคไม่ติดต่อและสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SLM : Strategic Linkage Model) การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ ปีงบประมาณ 2553 ในวันที่ 20-22 ต.ค.52 นี้

7 Oct, 2009 จำนวนคนอ่าน 2,166

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สำนักโรคไม่ติดต่อและสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SLM : Strategic Linkage Model) การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ ปีงบประมาณ 2553 ในวันที่ 20-22 ต.ค.52 นี้

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สำนักโรคไม่ติดต่อและ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ (SLM : Strategic Linkage Model) การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ ปีงบประมาณ 2553 ในวันที่ 20-22 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมเอกไพริน ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ บันทึกข้อความ สธ 0423.2/ว.139 ลงวันที่ 28 ก.ย.52 (ได้แจ้งเวียนตามกลุ่มงานต่าง ๆ แล้ว)

แสดงความคิดเห็น