ขอเรียนเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความคิดเห็นประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังวัยทำงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 Jan, 2018 จำนวนคนอ่าน 524
กรมควบคุมโรค สำนักโรคไม่ติดต่อ
จะดำเนินการประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังวัยทำงาน

จึงขอเรียนเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยส่งถึง
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 126 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หรือเว็บไซต์สำนักโรคไม่ติดต่อ http://www.thaincd.com/2016/contact-us.html

โดยเปิดเผยตัวภายในวันที่ 24 มกราคม 2561 ในเวลาราชการ
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 02-290-3976-7 โทรสาร.02-951-0363รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์ในโครงการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

แสดงความคิดเห็น