ประชุมประเมินการพัฒนาการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อในพื้นที่ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

นายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์ พร้อมด้วยคณะบุคลากร กองโรคไม่ติดต่อ   
ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลและถอดบทเรียนกระบวนการใช้เครื่องมือการสำรวจและคัดกรองสุขภาพ
และพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ของการแสดงผลในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นสมาร์ท อสม Thai NCD dashboard 
เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการรับรู้ค่าตัวเลขและความเสี่ยงของตนเองในประชาชน ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2564 
ในพื้นที่ ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอละหานทราย อำเภอหนองหงส์ อำเภอคูเมือง และอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยกลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานงานด้านโรคไม่ติดต่อในสังกัด รพช. และ รพ.สต. 
อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน โดยกิจกกรรมนี้ได้รับความร่วมมือ และการต้อนรับอย่างดีจากทั้ง 4 อำเภอ 
โดยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบคัดกรอง สำรวจ และการแสดงผลวิเคราะห์แบบออนไลน์ต่อไป

 
text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *