ประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันโรคไตในชุมชนระยะขยายผล 


ประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันโรคไตในชุมชนระยะขยายผล
----------------------
ผ่านระบบ Zoom Application
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต โรงพยาบบาลในเครือข่ายและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และขยายผลรูปแบบการป้องกัน
โรคไตเรื้อรังภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและชุมชน


รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการดำเนินงานโครงการป้องกันโรคไตในชุมชน
โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์โสภณ  เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุมฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *