แถลงข่าวความร่วมมือสนับสนุนนโยบายองค์กรเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรคไม่ติดต่อ ตามแนวทางคณะกรรมการปฏิรูปด้านสาธารณสุข 

แถลงข่าวความร่วมมือสนับสนุนนโยบายองค์กรเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรคไม่ติดต่อ ตามแนวทางคณะกรรมการปฏิรูปด้านสาธารณสุข 
-------------------------------------------
สธ. จับมือภาคเอกชน ร่วมสร้างองค์กรสุขภาพ ลดโรคไม่ติดต่อตามแนวทาง คกก.ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคเอกชน ขับเคลื่อนการทำหน่วยงานให้เป็นองค์กรสุขภาพ ตามแนวทางของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข มุ่งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้บุคลากรมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และได้รับการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ เพิ่มคุณภาพชีวิตคนวัยทำงาน


 
<<<12>>>

text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *