ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ OKRs เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาบุคลากร"

วันที่ 31 มกราคม 2565  กองโรคไม่ติดต่อ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ OKRs เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ OKRs เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาบุคลากร
และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
----------------------------------โดยมี อาจารย์ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์  เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องประชุม 2 กองโรคไม่ติดต่อ ชั้น 5 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค และผ่านโปรแกรม Zoom cloud Meeting

text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *