การประชุมที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสื่อสารสาธารณะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังการประชุมที่ปรึกษาและคณะทำงาน
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสื่อสารสาธารณะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

                  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ  ได้จัดการประชุมที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสื่อสารสาธารณะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ในโครงการการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด) ปี ๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.  ณ ห้อง ประชุมชัชลินา ๕ ตึก๑ ชั้น ๒ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค โดยมี อาจารย์สมิทธิ์   บุญชุติมา  อาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ ดร.นายแพทย์ภานุวัฒน์  ปานเกตุ    ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ เป็นประธานคณะทำงาน   แพทย์หญิงจุรีพร  คงประเสริฐ  รองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ   เป็นรองประธานคณะทำงาน  พร้อมด้วยคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสื่อสารสาธารณะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากสำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ  สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสำนักโรคไม่ติดต่อ   สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมฯครั้งนี้  เพื่อพิจารณา วางกรอบกลยุทธ์ กำหนดแนวทาง / กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสื่อสารสาธารณะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง   พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนการดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสื่อสารสาธารณะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง


<<<12>>>

text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *