ผู้บริหาร
 • แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์
  ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ
  0 2590 3893
 • แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ
  รองผู้อำนวยการ กองโรคไม่ติดต่อ
  jurekong@gmail.com
  0 2590 3985
 • นายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์
  รองผู้อำนวยการ กองโรคไม่ติดต่อ
  t.churit@gmail.com
  0 2590 3977
 • นางนงนุช ตันติธรรม
  รองผู้อำนวยการ กองโรคไม่ติดต่อ
  nuchtt@hotmail.com
  0 2590 3889
 • ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์
  รองผู้อำนวยการ กองโรคไม่ติดต่อ
  pitayarangsarit@gmail.com
  0 25903869
 • นายแพทย์ไผท สิงห์คำ
  นายแพทย์ชำนาญการ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
  phathais@gmail.com
  0 2590 3892
 • นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล
  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมิน
  sripen_ncd@yahoo.com
  0 2590 3887
 • นางนงนุช ตันติธรรม
  หัวหน้ากลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
  nuchtt@hotmail.com
  0 2590 3980
 • นางสุชาดา เกิดมงคลการ
  หัวหน้ากลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป
  jew_suchada@hotmail.com
  0 2590 3888
 • นายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์

  หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศและระบาดวิทยา
  auttakiat@yahoo.co
  02 590 3892
 • นางนิตยา พันธุเวทย์
  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร
  nitayabh@gmail.com
  0 2590 3986
 • ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์
  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาความร่วมมือในประเทศและระหว่างประเทศ
  pitayarangsarit@gmail.com
  0 2590 3869
 • นางสาวศศภัสส์ โกมล
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
  ma_tik9@hotmail.com
  0 2590 3978
 • นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง
  หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ
  nuttiwan2516@hotmail.com
  0 2590 3867