โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

7 Jul, 2017 จำนวนคนอ่าน 18,226

คุณมีอาการเหล่านี้บ้างหรือไม่??
ไอ มีเสมหะ หายใจหอบเหนื่อยที่ค่อยๆ เป็นมากขึ้นเรื่อยๆ
มารู้จักกับ
โ ร ค ป อ ด อุ ด กั้ น เ รื้ อ รั ง

แสดงความคิดเห็น