Powerpoint การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ

20 Mar, 2019 จำนวนคนอ่าน 6,540เอกสารประกอบประชุม
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ

ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2562

ณ สนามกอล์ฟ อมตะสปริง คันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี
-----------------------------นโยบายและการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน


การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนกระทรวงสาธารณสุข
โดย ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณิชย : สำนักโรคไม่ติดต่อ“Road Traffic Injury Information System และการสร้างพลังข้อมูลสู่การป้องกันในบทบาทของ สคร.”
โดย นพ.ผไท สิงห์คำ : สำนักโรคไม่ติดต่อหลักและวิธีการสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน”
(การเก็บข้อมูลการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค Haddon’s Matrix
และการวิเคราะห์แบบแผนการชน Collision Diagram)
โดย นายณัฐพงศ์ บุญตอบ : มูลนิธิไทยโรดส์บทบาทของบุคลากรด้านสุขภาพในการขับเคลื่อนงานสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่
โดย ​ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลาการจัดการข้อมูลการสอบสวนสู่กระบวนการป้องกันในระดับพื้นที่
โดย อาจารย์พรหมมินทร์ กัณธิยะ : ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
การใช้เครื่องมือ 5 ชิ้น ในการขับเคลื่อนกลไก ศปถ.จังหวัด/อำเภอ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
โดย ​นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ : ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
ดาวน์โหลดเอกสารทั่งหมด

แสดงความคิดเห็น