Powerpoint การสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

9 Mar, 2023 จำนวนคนอ่าน 2,572
Powerpoint เอกสารการบรรยาย
การสัมมนาวิชาการการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
“การป้องกันโรคไตเรื้อรังในชุมชน”
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting

----------------------------

การบรรยาย : การดำเนินงานป้องกันโรคไตเรื้อรังในระดับพื้นที่
การจัดการโรคไตอย่างยั่งยืนในชุมชน โดยใช้กลไกพชอ.
โดย ทพ.ธิติพันธุ์ อวนมินทร์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลแม่ใจ จังหวัดพะเยา


การดำเนินงาน Mini CKD Clinic โดยหน่วยบริการปฐมภูมิ
โดย นางสุดาวรรณ์ ลิ่มอักขรา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี


การดำเนินงานป้องกันโรคไตเรื้อรังโดยเครือข่ายภาคประชาชน
โดย นายธนพลธ์ ดอกแก้ว นายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย


การดำเนินงานป้องกันโรคไตในชุมชน ภายใต้การสนับสนุนจาก
"กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น"
โดย นายแพทย์อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


ระบบข้อมูลเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อระดับอำเภอ
โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่สาขาโรคไม่ติดต่อ
นพ.อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์ รองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ
และหัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยี และระบาดวิทยา


การสร้างความรอบรู้ในการจัดการโรคไตเรื้อรังในชุมชน
นายสายชล คล้อยเอี่ยม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ


อาหารกับการป้องกันโรคไตเรื้อรัง และนวัตกรรมในการจัดการโรคไตเรื้อรัง
ผศ.ดร. ชนิดา ปโชติการ นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย


ยา สมุนไพร และการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง
น.อ. หญิง พญ.วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี
โรงพยาบาลจันทรุเบกษาDownload File PDF ทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น