สร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อในภาคกลางครั้งที่ 2

28 Jan, 2019 จำนวนคนอ่าน 5,311
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ หน่วยระบาดวิทยา,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) และมหาวิทยาลัยสงขลาราชนครินทร์
จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ด้านระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อ(Non-Communicable Disease-NCD)สำหรับประเทศไทย
เรื่อง การสร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อในภาคกลางครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 28 -30 มกราคม 2562
ณ ภูสักธารรีสอ์ท จ.นครนายก
------------------------------แสดงความคิดเห็น