จำนวนและอัตราตายโรคไม่ติดต่อ ปี 2559 - 2561 (รวม 4 โรค / ความดันโลหิตสูง/เบาหวาน/หัวใจขาดเลือด/หลอดเลือดสมอง/หลอดลมอักเสบ/ถุงลมโป่งพอง)

22 Oct, 2019 จำนวนคนอ่าน 56,458

จำนวนและอัตราตายโรคไม่ติดต่อ ปี 2559 - 2561
(รวม 4 โรค,ความดันโลหิตสูง,เบาหวาน,หัวใจขาดเลือด,หลอดเลือดสมอง,หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง)
ต่อประชากรแสนคน 100,000 คน
จำแนกรายจังหวัด เขตบริการสุขภาพ และภาพรวมประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร)

________________________แสดงความคิดเห็น