รู้จักสำนักฯ
กองโรคไม่ติดต่อ เป็นหน่วยงานวิชาการ สังกัดกรมควบคุมโรค
ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2545

โดยการรวมภารกิจในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์เข้าด้วยกัน ได้แก่ ส่วนพฤติกรรมและสังคมสำนักพัฒนาวิชาการ กองประสานปฏิบัติการควบคุมอุบัติเหตุ และสถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบให้มาอยู่ในสังกัดสำนัดโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

วิสัยทัศน์

 ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580 

พันธกิจ

1 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อที่ได้มาตรฐานสากล
2 ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและพัฒนาศักยภาพให้กับภาคีเครือข่ายและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
3 ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ กฎหมาย กฎระเบียบและมาตรการด้านการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ
4 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ยุทธศาสตร์

 • การสร้าง สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

  เป้าประสงค์
  ภาคีเครือข่ายทุกระดับสามารถบริหารจัดการ และขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

  กลยุทธ์
  • เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกระดับ เพื่อการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บที่ได้มาตรฐาน
  • ส่งเสริม ผลักดันให้เครือข่ายร่วมมือให้มีการบังคับใช้กฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ เพื่อลดปัญหาโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
  • พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลเพื่อการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งระดับพื้นที่ ประเทศ และนานาชาติ
 • การพัฒนาเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ นโยบาย มาตรการ นวัตกรรม การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

  เป้าประสงค์
  เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ นโยบาย มาตรการ นวัตกรรม การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บที่ยอมรับในระดับประเทศ

  กลยุทธ์
  • พัฒนาองค์ความรู้ นโยบาย มาตรการ นวัตกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บให้ได้มาตรฐาน
  • พัฒนากลไกและศักยภาพของการเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
 • การพัฒนาการสื่อสารสาธารณะ ด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

  เป้าประสงค์
  มีกลไกการสื่อสารสาธารณะที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

  กลยุทธ์
  • พัฒนาระบบและกลไกการสื่อสารสาธารณะ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
  • ส่งเสริม สนับสนุน ประเด็นสารและสื่อต้นแบบให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
 • การเตรียมความพร้อมและดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ

  เป้าประสงค์
  มีกลไกการจัดเตรียมความพร้อมและบูรณาการระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน

  กลยุทธ์
  • พัฒนากลไกและขั้นตอนการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการตามมาตรฐาน
 • การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในระดับประเทศ

  เป้าประสงค์
  มีกลไกการพยากรณ์โรค การติดตามประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ  และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากร

  กลยุทธ์
  • พัฒนาระบบและกลไกการพยากรณ์โรค การติดตามประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากร
  • พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพยากรณ์โรค การติดตามประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากร
 • การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง

  เป้าประสงค์ 1
  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  กลยุทธ์
  • ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในองค์กร
  • พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  • พัฒนาระบบการกำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

  เป้าประสงค์ 2
  บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงตามค่านิยมของกรมควบคุมโรค
  กลยุทธ์
  • พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
  • พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะและมาตรฐานที่กำหนด

กลุ่มงานในกองฯ