สำนักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค

ตึกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์

0 2590 3963, 0 2590 3967
0 2590 3976, 0 2590 3977
0 2590 3987, 0 2590 3979

โทรสาร

0 2590 3977

กลุ่มงานในสำนักโรคไม่ติดต่อ

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตึกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร ชั้น 1
โทรศัพท์ 0 2590 3970 โทรสาร 0 2590 3972

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ตึกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร ชั้น 3
โทรศัพท์ 0 2590 3986 (หัวหน้า)
0 2590 3987
โทรสาร 0 2590 3988

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ

ตึกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร ชั้น 1
โทรศัพท์ 0 2590 3967
0 2590 3968
0 2951 0402
โทรสาร 0 2590 3968

กลุ่มการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร

ตึกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร ชั้น 1
โทรศัพท์ 0 2590 3967 โทรสาร 0 2590 3968

กลุ่มบริหารทั่วไป

ตึกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร ชั้น 2
โทรศัพท์ 0 2590 3980 (หัวหน้า)
0 2590 3978 (การเงิน)
0 2590 3977 (ธุรการ /การเจ้าหน้าที่)
0 2590 3976 (พัสดุ)
0 2590 3963 (ยานพาหนะ)
โทรสาร 0 2590 3977

กลุ่มพัฒนาองค์กร

ตึกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร ชั้น 1
โทรศัพท์ 0 2951 0403
0 2590 3970
โทรสาร 0 2590 3972

กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข

ตึกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร ชั้น 3
โทรศัพท์ 0 2590 3965
0 2590 3962
0 2590 3963
โทรสาร 0 2590 3964

GPS Location : 13°51'14.1"N 100°31'24.1"E

แบบฟอร์มการติดต่อ