รับรางวัลองค์กรคุณธรรม ระดับที่ 2 และมอบประกาศนียบัตรบุคคลต้นแบบคุณธรรม ประจำปี 2564

5 Oct, 2021 จำนวนคนอ่าน 1,329

วันที่ 5 ตุลาคม 2564
แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ รองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ
รับรางวัลองค์กรคุณธรรม ระดับที่ 2 "องค์กรคุณธรรม" พร้อมด้วยบุคลากรของกองโรคไม่ติดต่อ
โดยรับมอบจากนายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
และมอบประกาศนียบัตรบุคคลต้นแบบคุณธรรม ระดับชมเชย ของกรมควบคุมโรค
ให้ นางสาวศศิร์ธา โพธิ์จันทร์ และนางสาวทิพวรรณ พรหมทับทิม
ณ กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
----------------------------

แสดงความคิดเห็น