29 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันหลอดเลือดสมองโลก หรือ วันอัมพาตโลก (World Stroke Day)

31 Oct, 2022 จำนวนคนอ่าน 1,912
วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ของทุกปีเป็น
วันหลอดเลือดสมองโลกหรือวันอัมพาตโลก (World Stroke Day)
ปีนี้ มุ่งเน้นสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองให้กับประชาชน
ประเด็นการรณรงค์ในปี 2565 นี้ คือ .......
“Minutes can save lives: Learn the signs, Say it’s a stroke Save"
รู้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง เสี้ยงนาทีมีค่าช่วยชีวิต

-----------------------------

แสดงความคิดเห็น