Download  เอกสารเกี่่ยวกับ  "คนควบคุมโรค ลดเสี่ยง ลดอ้วน" 

5 Sep, 2012 จำนวนคนอ่าน 12,450


เอกสารเกี่่ยวกับ  "คนควบคุมโรค ลดเสี่ยง ลดอ้วน" 


 
    โครงการคนควบคุมโรค ลดเสี่ยง ลดอ้วน ได้บุญล้นใจ ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โครงการต่อเนื่อง ปี ๕๕-๕๖)
    ใบสั่งทำความดีเข้าพรรษา
    แบบรวมรวมจำนวนน้ำหนักที่จะลดช่วงเข้าพรรษา  "ลดอ้วนสร้างบุญ" 
   แบบรายงานจำนวนประชากรและัน้ำหนักเป้าหมายที่จะลดช่วงเข้าพรรรษา  "ลดอ้วนสร้างบุญ" 
    แบบรายงานจำนวนน้ำหนักที่ลดได้ ช่วงเข้าพรรษา "สิงหาคม - ตุลาคม"
   คู่มือการบันทึกการรับประทานอาหาร 3 วัน
   
อาหารและการออกกำลังกาย
 


สื่อเผยแพร่


 

แผ่นพับ เข้าพรรษา ลดอ้วน สร้างบุญ
     โปสเตอร์  โครงการคนควบคุมโรค                            
   

FactSheet เคล็คลับลดอ้วน  ลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง "ใส่ใจ 3 อ. บอกลา 2 ส." 

แสดงความคิดเห็น