การประกวดราคาจ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ข้อมูลและสื่อการเรียนการสอน การป้องกันการจมน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 May, 2018 จำนวนคนอ่าน 490
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
เรื่อง การประกวดราคาจ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ข้อมูลและสื่อการเรียนการสอน
การป้องกันการจมน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดยยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

จมน้ำ61.pdf

แสดงความคิดเห็น