ศึกษา พัฒนาแนวทางและรูปแบบของงานบริหาร และดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ, สารบรรณ, งานการเงินและบัญชี งบประมาณ, งานพัสดุและยานพาหนะ อาคารสถานที่, งานการเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ ของสำนักโรคไม่ติดต่อ


 กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์


กลุ่มงาน ผู้ดูแล แผนการปฏิบัติงาน
งานการเงินและบัญชี นางสมพร   คล้ายเณร 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานการเงินและบัญชี
2. วางแผน กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ การบริหารงานการเงินละบัญชี และงบประมาณ
3. พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ ด้านบริหารงานการเงินและบัญชีและงบประมาณ
4. จัดทำและดำเนินการต่างๆ ด้านการเงินบัญชี และงบประมาณ จัดทำบัญชี และทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณ
5. ควบคุมการทำบัญชีอยู่ในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
6. ตรวจสอบใบสำคัญและเอกสารการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุและระเบียบการเบิกจ่ายเงินหมวดตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าฝากส่งไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์  
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน  ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
7. ดำเนินการเกี่ยวกับเงินยืมทดรองราชการ เงินยืมกระทรวงการคลัง และจัดทำบันทึกอนุมัติใช้เงินและเบิกจ่าย ยืมเงิน
จัดเตรียม รวบรวม ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญส่งเบิก
8. จัดทำอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
9. คำนวณเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เพิ่มพิเศษแพทย์ เงินช่วยเหลือบุตร หักภาษีเงินได้และการนำเงินส่งหน่วยงานต่างๆ
10. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่  รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่สำนักโรคไม่ติดต่อ
11. จัดทำตกเบิกเงินเดือนและเงินปรับพอก และเงินประจำตำแหน่ง
12. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
งานการเจ้าหน้าที่ นางสาวกัลยา โพธิ์จันทร์ 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
2. วิเคราะห์ วางแผน บริหารทรัพยากรบุคคล ความต้องการอัตรากำลังให้สอดคล้องด้านวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
3. ควบคุม  กำกับ  การแต่งตั้งและการบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
4. การพิจารณาเงินเดือนค่าจ้างหรือผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาบุคลากรจนกระทั่งพ้นราชการ
5. ร่างหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่
6. ให้คำปรึกษาแนะนำ  ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล  รวบรวมข้อมูล ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่  
จัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม
7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
งานธุรการ (สารบรรณ) นางชูศรี  อร่ามศรี 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานธุรการทั่วไปและงานสารบรรณ  
2. ร่างโต้-ตอบ หนังสือและจดบันทึกรายงานการประชุม  พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. จัดเตรียมการประชุมและอำนวยความสะดวกในการประชุมที่รับผิดชอบ
4. ติดต่อประสานงาน วางแผน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ
และวิธีปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
5. ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานเลขานุการ
6. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
งานพัสดุ  นางธนาภรณ์  กิจอรุณ 1. ปฏิบัติในฐานะหัวหน้างานพัสดุ อาคารสถานที่
2. วางแผน กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ การบริหารงานพัสดุ และอาคารสถานที่
3. พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ ด้านบริหารงานด้านบริหารงานพัสดุ และอาคารสถานที่
4.  ติดต่อประสานงาน  วางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับงานพัสดุ
เช่น จัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจ่าย ซ่อมบำรุงยานพาหนะและอาคารสถานที่ จัดทำทะเบียนพัสดุ การประมูล ว่าจ้าง
5.  ค้นคว้ารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะของพัสดุครุภัณฑ์เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพ
6. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
งานยานพาหนะและ
อาคารสถานที่
นายวัชรศักดิ์  อดุลยวัฒน์ 1. จัดสรรยานพาหนะให้กับกลุ่มต่างๆ ตามที่ร้องขอ
2. วางแผน กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ การบริหารด้านงานยานพาหนะ / สาธารณูปโภค ภายในสำนักฯ
3. จัดทำสรุปรายงานการใช้ยานพาหนะ / การใช้นำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ / การซ่อมบำรุงรักษา / ค่าสาธารณูปโภค
(ไฟฟ้า, น้ำประปา, โทรศัพท์)
4. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
นางสาวจงกลนี  จริยานุวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 02 590 3980 punnarasi@gmail.com
นางสมพร  คล้ายเณร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 02 590 3978 ma_tik9@hotmail.com
นางสาวพัชชวีร์  ธัญญ์เลิศสิริ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 02 590 3978 puss11@hotmail.com
นางธนาภรณ์  กิจอรุณ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 02 590 3977 thanaporn.ncd@gmail.com
นางชูศรี  อร่ามศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 02 590 3977 -
นางสาวกมลทิพย์   ช่วยเยียวยา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 02 590 3978 tiplovery71@hotmail.com
นางสาวกัลยา  โพธิ์จันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 02 590 3977 wish_ann.1@hotmail.com
นางนภัสวรรณ  มาตลอย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 02 590 3977 yoja88@hotmail.com
นางสาวกัญชลี  ศรีสุรางค์ นักวิชาการเงินและบัญชี 02 590 3978 kanchalee17@gmail.com
ว่าที่ ร.ต.หญิงนาราชา  ภูริรัตนาพร นักวิชาการเงินและบัญชี 02 590 3978 tay_naruk999@hotmail.com
นางสาวสุกัญญา  วรดี นักจัดการงานทั่วไป 02 590 3977 rakkunna97@hotmail.com
นางมณีวรรณ  ขุมทรัพย์ นักวิชาการพัสดุ 02 590 3977 vee-vee05@hotmail.com
นายวัชรศักดิ์  อดุลยวัฒน์ พนักงานพิมพ์ 3 02 590 3963 watadu2@hotmail.com
นายศิริเดช  ทองปลี พนักงานพิมพ์ 3 02 590 3976 siridec@hotmail.com
นางสาววิลัยรัตน์   บุญเมือง นักจัดการงานทั่วไป 02 590 3977 wilairat@hotmail.com
นางสุรีญา  ร่านแผ้ว เจ้าพนักงานพัสดุ 02 590 3977 -
นางสาวชนิดาภา  ขำดี นักจัดการงานทั่วไป 02 590 3977 chanidapa@gmail.com
นางสาวกานต์พิชชา  จำนงสิน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 02 590 3978 oum_oum_oum_oum@hotmail.com
นางสาวกัญญภัทร์  ฤกษ์กำยี เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 02 590 3977 ben_nalak_jung@hotmail.com
นางสาววราพร   แก้วสมบูรณ์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 02 590 3977  
นายทองหล่อ  คำสวัสดิ์ พนักงานขับรถยนต์ 02 590 3963  
นายนิคม  กล่อมกำเนิด พนักงานขับรถยนต์ 02 590 3963  
นายนิพล  ฉ่ำแสง พนักงานขับรถยนต์ 02 590 3963  
นายวันชาติ  กาญจนวัฒน์ พนักงานขับรถยนต์ 02 590 3963  ย้อนกลับ