วิสัยทัศน์ บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฏกระทรวง พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของสำนักโรคไม่ติดต่อ


"เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิชาการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของประเทศและระดับนานาชาติ ภายใน ปี ๒๕๖๓"

  1.  สร้างและพัฒนาองค์ความรู้  ข้อมูลข่าวสาร  เครื่องมือ และนวตกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บให้ได้มาตราฐาน
  2.  ถ่ายทอด  สนับสนุน องค์ความรู้  ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ และนวตกรรมแก่ภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
  3.  ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในระดับประเทศ
  4.  ผลักดันนโยบายสาธารณะด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

การสร้าง สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

เป้าประสงค์
1.1 ภาคีเครือข่ายทุกระดับสามารถบริหารจัดการ และขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

กลยุทธ์
1.1.1 เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกระดับ เพื่อการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บที่ได้มาตรฐาน
1.1.2 ส่งเสริม ผลักดันให้เครือข่ายร่วมมือให้มีการบังคับใช้กฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ เพื่อลดปัญหาโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
1.1.3 พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลเพื่อการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งระดับพื้นที่ ประเทศ และนานาชาติ
 

การพัฒนาเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ นโยบาย มาตรการ นวัตกรรม การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

เป้าประสงค์
2.1 เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ นโยบาย มาตรการ นวัตกรรม การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บที่ยอมรับในระดับประเทศ

กลยุทธ์
2.1.1 พัฒนาองค์ความรู้ นโยบาย มาตรการ นวัตกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บให้ได้มาตรฐาน
2.1.2 พัฒนากลไกและศักยภาพของการเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

การพัฒนาการสื่อสารสาธารณะ ด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

เป้าประสงค์
3.1 มีกลไกการสื่อสารสาธารณะที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

กลยุทธ์
3.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการสื่อสารสาธารณะ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
3.1.2 ส่งเสริม สนับสนุน ประเด็นสารและสื่อต้นแบบให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

การเตรียมความพร้อมและดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ

เป้าประสงค์
4.1 มีกลไกการจัดเตรียมความพร้อมและบูรณาการระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์
4.1.1 พัฒนากลไกและขั้นตอนการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการตามมาตรฐาน
 

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในระดับประเทศ

เป้าประสงค์
5.1 มีกลไกการพยากรณ์โรค การติดตามประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ  และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากร

กลยุทธ์
5.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการพยากรณ์โรค การติดตามประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากร
5.1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพยากรณ์โรค การติดตามประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากร
 

การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง


เป้าประสงค์
6.1 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

กลยุทธ์
6.1.1 ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในองค์กร
6.1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1.3 พัฒนาระบบการกำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
6.2 บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงตามค่านิยมของกรมควบคุมโรค

กลยุทธ์
6.2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
6.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
6.2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะและมาตรฐานที่กำหนด