Download หนังสือวิชาการใน KM NCD - Magazine ทุกเล่มได้ที่นี่.........................แนะนำการจัดการความรู้ ภายใต้ชื่อ KM NCD.............................
โดย.. ดร.นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ
ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ
...................Download หนังสือวิชาการ...................
KM NCD - Magazine

KM NCD ฉบับที่ 1
เดือนมีนาคม - เมษายน 2555
KMNCD ฉบับที่ 2
 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 25555

KM NCD ฉบับที่ 3
เดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2555

KMNCD ฉบับที่ 4
เดือนกันยายน - ตุลาคม 25555
   
                        

 


text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *