1. ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย รวมทั้งการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องการบาดเจ็บ
          2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาวิชาการ และเทคโนโลยีด้านการป้องกันการบาดเจ็บ
          3. กำหนดและพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและผลกระทบ รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมาย
          4. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการป้องกันการบาดเจ็บให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย
          5. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการป้องกันการบาดเจ็บ
          6. ติดตามสถานการณ์ รวบรวม  วิเคราะห์  สังเคราะห์ ข้อมูลจากหลายแหล่ง จากการบาดเจ็บ
          7. กำกับ ติดตามและประเมินผลการป้องกันการบาดเจ็บในระดับประเทศ
          8. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน      
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ
นางนงนุช  ตันติธรรม


กลุ่มงาน ผู้ดูแล แผนการปฏิบัติงาน
งานวิชาการ นางสาวนิพา  ศรีช้าง 1.1 ด้านการเฝ้าระวัง  ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้   
        - ติดตามสถานการณ์ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการแพทย์ สาธารณสุข
ระบาดวิทยา และด้าน สังคมศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อการควบคุมป้องกันการบาดเจ็บ
      - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาวิชาการ นวัตกรรม เทคโนโลยี การกำหนดมาตรฐาน แนวทาง คู่มือ แนวปฏิบัติหลักสูตร และรูปแบบการป้องกันการบาดเจ็บ
  - นำเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมป้องกันการบาดเจ็บ

1.2   ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้
        - วิเคราะห์และประเมินความรู้ส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันการบาดเจ็บก่อนถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย
       - นำเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมป้องกันการบาดเจ็บแก่หน่วยงานผู้ปฎิบัติ
       - ให้คำปรึกษาแนะนำเทคนิคและวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการควบคุมป้องกันการบาดเจ็บ
ที่ถูกต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
       - นำความรู้เกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้
       - ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมป้องกันการบาดเจ็บให้กับผู้เกี่ยวข้อง
1.3 การผลักดันนโยบาย/มาตรการ/กฎหมายด้านการป้องกันการบาดเจ็บ
       -  ศึกษา รวบรวม ทบทวนองค์ความรู้ด้านการควบคุมป้องกันการบาดเจ็บจากแหล่งต่างๆ      
ทั้งในและต่างประเทศ
       - ให้คำปรึกษาแนะนำกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันการบาดเจ็บแก่
เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
      - พัฒนาและส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อการควบคุมป้องกันการบาดเจ็บ
      - นำเสนอข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้บริหาร/หน่วยงาน    ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย/มาตรการ/กฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บ 
1.4  ร่วมและ/หรือกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายการบาดเจ็บในระดับชาติ
1.5 ให้คำปรึกษาแนะนำ ข้อเสนอแนะทางด้านวิชาการ
1.6 ประสานและพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
1.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานภาคีเครือข่าย นางสุชาดา  เกิดมงคลการ 2.1   วิจัยและพัฒนาแนวทาง มาตรการในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการบาดเจ็บ
       ที่เกี่ยวข้องกับภาคีเครือข่าย
2.2   กำหนดภาคีเครือข่ายหลัก ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ภาคีเครือข่ายดำเนินการเฝ้าระวัง
        ป้องกัน และควบคุมการบาดเจ็บ
2.3   พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายให้สามารถดำเนินการป้องกันการบาดเจ็บได้อย่าง
        เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่
2.4   ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรฐาน คู่มือและแนวทางในการเฝ้าระวัง ป้องกัน  
        การบาดเจ็บและนำไปเผยแพร่ให้ภาคีเครือข่ายและผู้สนใจในวงกว้าง
2.5   ร่วมและ/หรือกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายการบาดเจ็บในระดับชาติ
2.6   ผลักดันนโยบาย มาตรการ นโยบายสาธารณะ เพื่อการป้องกัน และควบคุมการบาดเจ็บ
2.7   ให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการและการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการบาดเจ็บแก่หน่วยงาน
        เครือข่าย
2.8  สนับสนุนให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมการบาดเจ็บของภาคีเครือข่าย
2.9  นิเทศ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บของภาคีเครือข่าย
2.10  วิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลที่เป็นประเด็นปัญหา/นโยบายที่สำคัญ เพื่อขับเคลื่อนสนับสนุน
         ภาคีเครือข่ายและ/หรือ นำไปใช้ในการผลักดันนโยบายการป้องกันควบคุมการบาดเจ็บระดับ
         ประเทศ และระดับนานาชาติ
2.11  ประสานและผลักดันให้เกิดการดำเนินงานเชิงนโยบายในเรื่องการป้องกันการบาดเจ็บในระดับ
          ประเทศและระหว่างประเทศ
2.12  ร่วมปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
งานสื่อสารความเสี่ยง นายขจรศักดิ์  จันทร์พาณิชย์ 3.1  วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และกำหนดกลยุทธ์/แผนงานในการสื่อสารความเสี่ยง
       ด้านการป้องกันการบาดเจ็บ
3.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และต้นแบบเครื่องมือในการ
       สื่อสารความเสี่ยงด้านการป้องกันการบาดเจ็บให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
3.3  พัฒนากลวิธี รูปแบบและวางแผนการสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
3.4  สนับสนุน พัฒนากลไกการสื่อสารของภาคีเครือข่ายการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
3.5  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารการบาดเจ็บการแก้ไขความเข้าใจผิด เสริมสร้างความเข้าใจ
       ที่ถูกต้องในเรื่องความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
3.6  ผลักดันและเคลื่อนไหวให้เกิดการตื่นตัวในการป้องกันควบคุมการบาดเจ็บทุกระดับ
3.7  สื่อสาร เผยแพร่ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเสี่ยง ข่าวกรอง และการดำเนินการ
       ในการป้องกันการบาดเจ็บ
3.8  ประเมินผลการสื่อสารการป้องกันการบาดเจ็บของกลุ่มเป้าหมายและประชาชน
3.9  พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารของกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ โดยให้สอดคล้องกับโมเดล
       กระบวนการหลัก ของกรมฯ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสำนักฯ
3.10   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการสื่อสารความเสี่ยงด้านการป้องกันการ
          บาดเจ็บทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
3.11  ให้คำปรึกษาและสนับสนุนวิชาการด้านการสื่อสารความเสี่ยงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.12   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
นางนงนุช  ตันติธรรม    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  0-2590-3967 nuchtt@yahoo.com
นายผไท   สิงห์คำ นายแพทย์ชำนาญการ 0-2590-3967 zalenxxx@gmail.com
นางสุชาดา   เกิดมงคลการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   0-2590-3967 Jew_suchada@hotmail.com
นางสาวนิพา  ศรีช้าง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 0-2590-3967 Srichang_ncd@hotmail.com
นางสาวส้ม   เอกเฉลิมเกียรติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   0-2590-3967 Som_atat@hotmail.com
นายขจรศักดิ์  จันทร์พาณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 0-2590-3967 Khajohn_j@hotmail.com
นางสาวฐิติมา  ขันธสิน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน 0-2590-3967 blueblueglass@yahoo.com
นางสาวสุธาทิพย์  ภัทรกุลวณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุข 0-2590-3967 suthathip_ncd@gmail.com
นางสาวชลธิชา  คำสอ นักวิชาการสาธารณสุข 0-2590-3967 C.Kamsor@gmail.com
นางสาวปริมล อ่อนมะเสน นักวิชาการสาธารณสุข 0-2590-3967 wonbin_jib6@hotmail.com
นางสาวนันนภัส  กันตพัตชญานนท์ นักวิชาการสาธารณสุข 0-2590-3967  
นางสาวลวิตา  ก๋าวี นักวิชาการสาธารณสุข 0-2590-3967 kookkik.lawitra@gmail.com
นายพานนท์  ศรีสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข 0-2590-3967  
นางพชรพร   วีรพงศ์ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 0-2590-3967 Pom_ncd@hotmail.com
นางสาวภาสินี  อ่ำรอด เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 0-2590-3967  


ย้อนกลับ