นิทรรศการนำเสนอผลงานเด่นกรมควบคุมโรค ภายใต้แนวคิด "Beyond DDC4.0"

วันที่ 19 มกราคม 2565 กองโรคไม่ติดต่อ
เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานเด่นกรมควบคุมโรคภายใต้แนวคิด “Beyond DDC 4.0”
ในหัวข้อ “การสำรวจและคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อรูปแบบออนไลน์ ตัวช่วยอสม.ในยุคดิจิทัล” 
ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคและผู้บริหารระดับสูงภายในกระทรวง
เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ก่อนเริ่มการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (BMW) สัญจร
ณ ห้องประชุมประเมินจันทรวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค
------------------------------- 

text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *