ประชุมการพัฒนาระบบคัดกรองและติดตามสถานะสุขภาพในสถานประกอบการ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดประชุมการพัฒนาระบบคัดกรองและติดตามสถานะสุขภาพในสถานประกอบการ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยติดตามการดำเนินงานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) ในกลุ่มเจ้าหน้าที่
และเครือข่ายสถานประกอบการภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลยางตลาด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกองการแพทย์ทางเลือกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โดยในช่วงบ่าย ได้ทำการทดสอบการใช้แบบคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
ผ่านแอปพลิเคชัน ThaiSookในกลุ่มพนักงานโรงงานปลาร้าแม่อ้อยกาฬสินธุ์ลำปาว   
ซึ่งกองโรคไม่ติดต่อได้รวบรวมประเด็นข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดบริการสำหรับการพัฒนาการดำเนินงานในสถานประกอบการต่อไป
-------------------------------------
 

text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *