หน่วยงาน จังหวัด
วัน/เดือน/ปี ที่สังเกต    
ช่วงเวลาที่สังเกต น.    (กี่โมงถึงกี่โมง)  ถึง น.

ผู้ขับขี่

ผู้โดยสาร

จำนวนผู้สวมหมวก

จำนวนผู้ไม่สวมหมวก

จำนวนผู้สวมหมวก

จำนวนผู้ไม่สวมหมวก

คน คน คน คน

ผู้รายงาน   โทรศัพท์     

หมายเหตุ : การสุ่มสังเกตพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ผ่านเข้า-ออก
บริเวณหน่วยงานมีวัถตุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของตนเอง
ทางสำนักโรคไม่ติดต่อจึงไม่ได้ กำหนดวัน เวลา ที่ชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความเหมาะสมของพื้นที่เอง